Kunstwerken
Overzicht

Nina K. Ekman

Nina K. Ekman, Noorse beeldend kunstenaar, woont en werkt in Kopenhagen, Denemarken.

De aard en vragen van menselijke relaties zijn terugkerende bronnen van inspiratie en onderwerpen in het werk van Nina Ekman. De verbinding met de natuur is diep geworteld in Ekman, aangezien de wildernis in Noord-Noorwegen gedurende haar hele jeugd het decor is geweest. Haar relatie met de natuur is niet alleen een persoonlijk verlangen, maar een aandachtspunt dat het onderwerp van de rol van de natuur voor de mens heeft ontvouwd en vice versa.

Textiel als reflectie op het geheugen

Schilderen was Ekmans uitgangspunt, waar ze haar reflecties op geheugen, verlies en verdriet uitte, wat in wezen een verkenning en navigatie was door haar eigen ontmoetingen met de dood op jonge leeftijd. De samenhang tussen binnen- en buitenwereld, verzoening en levenswaardering zijn zo een rode draad door haar praktijk geworden of het nu gaat om schilderen, etsen of tuften.

Ekmans werk zweeft tussen verf en textiel, sculpturen en etsen, en ze experimenteert altijd met manieren om haar eigen gebruik van de media te rekken en uit te dagen. Meest recentelijk is Ekman aangetrokken door de techniek van tuften als een manier om textielsculpturen te bouwen. Tuften is een methode om tapijten te weven, maar voor Ekman is tuften een speelse kans geworden om unieke stukken met een originele uitstraling te creëren.

Tuften als vertegenwoordiger van liniare consumeren

Het vormen en hanteren van naalden, garen en textiel zijn essentieel voor Ekmans fascinatie voor tuften - de lichamelijkheid van het proces. Een proces dat meestal gemechaniseerd en zorgvuldig gepland is, terwijl Ekman met haar handen werkt, zelfverzekerd in haar vak, maar open voor omwegen van het oorspronkelijke idee als de materialen haar op een andere manier begeleiden. Hoewel Ekman liberaal is in haar omgang met materialen, is ze ook consequent in haar pogingen om de natuur af te schilderen als plezierig en een voorrecht, maar ook als een bedreigde plek.

Op het eerste gezicht lijken de getufte werken misschien gewoon leuk, sympathiek en eigenzinnig, maar de meeste stukken van Ekman onderzoeken de onhoudbaarheid van onze moderne levensstijl en nodigen de toeschouwer uit om na te denken over onze lineaire manier van consumeren, snelle mode en de gevolgen van onze verwaarlozing voor de toekomst van de planeet.

 

Duurzaam en het gebruik van deadstock
Duurzaamheid en circulariteit staan ​​ook centraal in Ekmans werkproductie door de materiaalkeuze, wanneer Ekman tweedehands kleding en overtollig garen uit de textielindustrie gebruikt om haar stukken te maken. Ekman plaatst zichzelf zelfs in het middelpunt van verschillende experimenten, zoals het verminderen van het aantal kledingstukken dat gedurende een jaar wordt gedragen of bij het in twijfel trekken van haar eigen idealisering van het leven in pact met de natuur. De dilemma's en paradoxen van het moderne leven en het behoud van onze aardbol zijn een drijvende kracht in het werk van Ekman - urgent en onvermijdelijk, maar de getufte knuffelige cactus en levendige palmbomen zijn op de een of andere manier ook geruststellende utopieën.

Tentoonstellingen
Kunstbeurzen
Bibliografie

Nina Ekman is a Norwegian visual artist, living and working in Copenhagen, Denmark. 

Nature and questions of human relations are recurring sources of inspiration and subject matters in Nina Ekman’s work. The connection to nature is deeply rooted in Ekman as the wilderness in North of Norway has been the backdrop throughout her childhood. Her relationship to nature is not only a personal longing, but a point of interest which has unfolded the topic of nature’s role to man and vice versa.

Painting was Ekman’s point of commence, where she expressed her reflections on memory, loss and grief which in essence was an exploration and navigation through her own encounters with death at a young age. The correlation between the inner and outer world, reconciliation and life appreciation have thus become a thread running through her praxis whether painting, etching or tufting.

Ekman’s work floats between paint and textiles, sculptures and etchings, and she is always experimenting with ways to stretch and challenge her own use of the media. Most recently Ekman has been drawn by the technique of tufting as a way of building textile sculptures. Tufting is a method of weaving carpets, but to Ekman tufting has become a playful opportunity to create singular pieces with an original appearance.

The molding, handling of needles, yarn and textiles are essential to Ekman’s fascination with tufting – the physicality of the process. A process which is usually mechanized and carefully planned, while Ekman works with her hands, confident in her craft, but open to detours from the initial idea if the materials guide her in a different way. Though Ekman is liberal in her ways of dealing with the materials she is also consistent in her efforts to portray nature as pleasurable and a privilege as well as an endangered place.

At first sight the tufted works might appear as simply fun, likeable and quirky, but most of Ekman’s pieces investigate the unsustainability of our modern lifestyle inviting the observer to reflect upon our linear way of consuming, fast fashion and the consequences of our neglect for the future of the planet.

Sustainability and circularity are also key in Ekman’s work production by the choice of materials, when Ekman uses second-hand clothes and excess yarn from the textile industry to create her pieces. Ekman even puts herself at the center of several experiments such as reducing the number of garments worn throughout a year or when questioning her own idealization of living in pact with nature. The dilemmas and paradoxes of modern life and the preservation of our globe are a driving force in Ekman’s work – urgent and inevitable, but the tufted huggable cactus and vivid palm trees are also somehow comforting utopias.