Nature Calls

19 jan - 22 feb
December 12, 2019
Nature Calls

NL

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 19 Januari, luidt Rademakers Gallery het nieuwe jaar in met de opening van de “Nature Calls” expositie. Wij presenteren een groepstentoonstelling van 8 totaal verschillende kunstenaars: zowel jonge vrouwelijke kunstenaars Florentijn de Boer, Joana Schneider, Sebiha Demir en Sophie Steengracht als gerenommeerd kunstenaars Stefan Gross, Tomás Libertiny, Eka Acosta en Jan Koen Lomans. Ondanks de diversiteit in materiaalkeuze en techniek, hebben zij een gemeenschappelijke urgente boodschap: hun roep om aandacht voor de teloorgang van onze natuurlijke habitat en uitputting van onze planeet.

Vooral jonge kunstenaars zijn zich zeer bewust van deze dreiging en voelen zich persoonlijk gedupeerd door de verwoestende invloed van de mens op de natuur en hun leefomgeving en de consequentie die dit heeft op hun eigen toekomst.

Zoals Sophie Steengracht, die als geen ander de natuur een hoofdrol geeft in haar schilderijen. Zij heeft zich, mede door haar ontmoetingen met inheemse volkeren tijdens haar reizen door de regenwouden in Peru, verdiept in de mythologie, het magisch realisme, alsmede de transformatie en de verwevenheid van mens en natuur. Haar tekeningen, schilderijen en sculpturen tonen mythische wezens, flora, fauna, de aarde en de lucht.

 

Florentijn de Boer is opgegroeid op het platteland en schildert volledig op intuïtie, maar gebruikt bijna onbewust de grillige vormen uit de natuur als uitgangspunt voor haar schilderijen. Zij hangt boven de aarde als ware zij Google Maps zelve, zoomt in en schildert intuïtieve details die associaties oproepen met rivierlandschappen en berglandschappen, welke als in een spannend perspectief van boven af zijn gevangen. Florentijn werkt met natuurlijk krijt welke ze met haar handen direct op het ruwe eco-vriendelijke linnen aanbrengt.

 

Joana Schneider is, net als Florentijn de Boer, een jonge net afgestudeerd vrouwelijk kunstenaar. Joana Schneider voelt zich uitermate betrokken bij de onderwaterwereld, en zij geeft dit vorm middels het hergebruik van achtergelaten visserstouwen en vissersnetten, waar anders vele zeedieren in verstrikt zouden raken. Zij bouwt haar grootschalig en dramatisch ogende kunst op door gebruik te maken van textieltechnieken die diep geworteld liggen in het vakgebied van vissers en netmakers. Deze vertaalt zij middels hedendaagse textieltechnieken naar gezichtsvormen met een krachtige symboliek.

 

Volgens Stefan Gross is de wereld tegenwoordig een uiterst serieuze plek. In zijn werk verbeeldt hij, op een kleurige manier, het verval van een samenleving gebaseerd op groei. Hij benadert deze problematiek op een geheel eigen wetenschappelijke manier. Als vervanging van de echte natuur ontwikkelde hij een eigen materiaal dat hij nu voornamelijk voor zijn werk gebruikt: ‘olieplastic’. Dit komt voort uit het verven van gerecycled industrieel plastic met klassieke olieverven. Hier bouwt hij zijn prachtige driedimensionale bloemstillevens uit op.

 

ENG

During our New Year's reception on Sunday, January 19th, Rademakers Gallery ushers in the new year with the opening of the "Nature Calls" exhibition. We present a group-exhibition of 4 totally different artists: young female artists Florentijn de Boer, Joana Schneider and Sophie Steengracht and renowned artist Stefan Gross. Despite the diversity in choice of materials and technology, they have a common urgent message: their call for attention to the loss of our natural habitat and the exhaustion of our planet.

 

Young artists in particular are very aware of this threat and feel personally duped by the devastating influence of humans on nature and their living environment and the consequences this has for their own future.

 

Such as Sophie Steengracht, who gives nature a leading role in her paintings like no other. Partly through her encounters with indigenous peoples during her travels through the rain forests in Peru, she has studied mythology, magical realism, as well as the transformation and intertwining of people and nature. Her drawings, paintings and sculptures show mythical creatures, flora, fauna, the earth and the sky.

 

Florentijn de Boer grew up in the countryside and paints entirely on intuition, but almost unconsciously uses the capricious forms from nature as the starting point for her paintings. She hangs above the earth as if she were Google Maps herself, zooms in and paints intuitive details that evoke associations with river landscapes and mountain landscapes, which are captured from above in an exciting perspective. Florentijn works with natural oil-sticks  which she applies directly to the rough eco-friendly linen with her hands.

 

Joana Schneider is, just like Florentijn de Boer, a young, recently graduated female artist. Joana Schneider feels extremely involved with the underwater world, and she shapes this through the reuse of abandoned fishing strings and fishing nets, which would otherwise entrap many marine animals. She builds up her large-scale and dramatic-looking art by using textile techniques that are deeply rooted in the field of fishermen and netmakers. She translates this through contemporary textile techniques into face shapes with a powerful symbolism.

 

According to Stefan Gross, the world is an extremely serious place nowadays. In his work he depicts, in a colorful way, the decline of a society based on growth. He approaches this problem in his own scientific way. As a replacement for real nature, he developed his own material that he now mainly uses for his work: "oil plastic". This is the result of dyeing recycled industrial plastic with traditional oil paints. Here he builds up his beautiful three-dimensional flower still lifes.

 

Add a comment