PAN Amsterdam

October 23, 2019
Joana Schneider, Baby you know
Joana Schneider, Baby you know

Rademakers Gallery (stand 3)
24 november - 1 december 2019
Amsterdam RAI, Hal 8, Europaplein, Amsterdam

 

Rademakers Gallery presenteert nieuw werk van onder andere Maayke Schuitema Sebiha Demir, Florentijn de Boer, Joana Schneider, Floris Wubben en Diederik Schneemann.

 

Vrouwelijke kunstenaars, duurzaamheid en cross overs tussen design en kunst, dat zijn de drie pijlers van Rademakers Gallery. Ook Tijdens PAN Amsterdam presenteert de galerie een bont, divers en kleurrijk gezelschap van gerenommeerde kunstenaars en designers zoals Barbara Nanning, Beppe Kessler, Studio Job en Tomas Libertiny. Daarnaast brengen zij een primeur: vijf opkomende jonge talenten onder wie Joana Schneider, Florentijn de Boer, Sophie Steengracht, Petra Hart en Onno Adriaanse.

 

Pien Rademakers heeft in haar galerie een prominente rol gegeven aan het werk van vrouwelijke kunstenaars. “Er worden, ook op beurzen als deze, nog altijd veel te weinig vrouwelijke kunstenaars getoond, terwijl er zoveel talent is”, weet ze. Ze zet haar missie kracht bij door tijdens PAN maar liefst acht getalenteerde vrouwelijke kunstenaars en designers in de schijnwerpers te zetten. En dat niet alleen: ook jong talent dat een nieuwe eigentijdse mentaliteit laat zien in verrassend en zelfs spannend werk.  

 

Daarnaast heeft Pien Rademakers als een van de weinigen, een galerie die werk op het snijvlak van kunst en design toont, omdat het haar overtuiging is dat de spannende mix tussen deze twee artistieke disciplines elkaar beïnvloeden en inspireren. Daarbij ligt de nadruk op ‘sustainable art’, werken die gaan over hergebruik, over duurzaamheid.

 

Zoals Sebiha Demir, die sculpturen van aaibare dieren maakt uit een onconventioneel materiaal: gebruikte kogelhulzen. Joana Schneider die afgedankte touwen en netten van Katwijkse vissers hergebruikt voor haar enorme wand- en vloersculpturen. En ontwerper Diederik Schneemann die in afgedankte materialen de schoonheid ziet en deze upcyclet tot chique kasten en kroonluchters.

 

Joana Schneider laat drie nieuwe monumentale werken zien: Baby you know (moeder en zoon) en het equivalent daarvan (vader en dochter) als ook een interpretatie van ‘De drie wijzen’. Haar huidige werken gaan over het gevoel dat religie bij mensen kan oproepen, zegt de kunstenaar. “Deze zomer bezocht ik de katholieke Wieskirche in Beieren. In de basiliek voelde ik dat er een verband kon zijn tussen het goddelijke gevoel dat ontstaat als je omringt bent door deze weldadige en overdadig versierde architectuur en de sublieme ervaring die vissers kunnen hebben wanneer ze op open zee zijn.” In deze nieuwe wansculpturen die ook weer vervaardigd zijn uit kleurrijke gerecyclede visserstouwen en -netten uit de haven van Katwijk, onderzoekt wat er gebeurt als ze deze twee concepten bij elkaar brengt.

 

Sebiha Demir gebruikt andere ongebruikelijke materialen om iets te zeggen over de toenemende bedreiging van de mens voor het voortbestaan van exotische dieren en de dubbelzinnige relatie tussen mens en dier. De kunstenaar geeft kogelhulzen een nieuw leven in haar dierlijke sculpturen, zoals te zien is in de moeder en (rollende) babyzeehond. Haar materiaalkeuze versterkt het contrast tussen de ernst van haar boodschap en de aandoenlijke gorilla's, olifanten en panters met ogenschijnlijk aaibare vachten, en in speelse houdingen.

 

Ook in de werken van Petra Hart speelt de natuur een hoofdrol. Ze is gefascineerd door natuurkunde en onderzoekt onderwerpen als het elektromagnetisch spectrum, ruimte, licht en tijd. Voorafgaand aan haar nieuwe serie From dusk till dawn stelt ze vragen als: Wat gebeurt er precies tussen zonsondergang en zonsopgang?  Loopt de tijd? Heeft de tijd een richting? Zijn er meerdere dimensies? Wat is echt of denkbeeldig? In deze werken maakt ze gebruik van door haar geprogrammeerde RGB leds die gedurende 24 uur langzaam van kleur veranderen. 'From dusk till dawn' toont zonsopgang en zonsondergang op de evenaar wanneer de zon precies loodrecht op de evenaar staat en bevraagt wat er in die periode precies gebeurt.

 

Diederik Schneemann speelt weer met het gegeven ‘waarde’. In geld uitgedrukt zijn afgedankte luciferdoosjes of parfumflesjes van weinig waarde, maar de liefde waarop ze zijn verzameld is waardevol. Hij geeft afgedankte materialen en weggeborgen verzamelingen meerwaarde, zoals in de voor het eerst getoonde Essence chandelier: van 650 oude parfumflesjes met gouden doppen vervaardigt hij een glinsterende kroonluchter. Een verzameling kleurrijke lucifersdoosjes uit de periode 1965-1995 weerspiegelen een tijdsbeeld in een imponerende kast met in brons gegoten scharnieren: Matchbox King cupboard, en de blauw witte smurfen – die vroeger met de hand werden beschilderd in China -  lenen zich uitstekend voor de toepassing in een Smurfen-Mingvaas.

 

Onno Adriaanse toont van zijn Echo Console, grote (110 cm) en voor het eerst ook kleinere (50 cm) versies van zijn Delta Miror - Herodotus (naar de Griekse historicus en uitvinder van de werelddelta). In deze objectachtige spiegels komt een meanderende rivier van hout die zo spiegelglad is als het water, samen met messing zo heuvelachtig als het land.

 

Rademakers Gallery presents new work by Maayke Schuitema Sebiha Demir, Florentijn de Boer, Joana Schneider, Floris Wubben en Diederik Schneemann.

 

Female artists, sustainability and crossovers between design and art, are the three pillars of Rademakers Gallery. Also during PAN Amsterdam the gallery presents a diverse and colorful group of renowned artists and designers such as Barbara Nanning, Beppe Kessler, Studio Job and Tomas Libertiny. In addition, they bring a scoop: five emerging young talents including Joana Schneider, Florentijn de Boer, Sophie Steengracht, Petra Hart and Onno Adriaanse.

 

In her gallery Pien Rademakers has always showed work by many female artists. "Women often are conspicuous by their absence, even at trade fairs like this, while there is so much talent," she says. She reinforces her mission by putting no less than eight talented female artists and designers in the spotlight during PAN. And not only that: there is also young talent that show a new mentality in surprising and exciting work.

 

In addition, Pien Rademakers has one of the few galleries that shows work at the intersection of art and design. “Because the exciting mix between these two artistic disciplines influence and inspire each other”, is her conviction. The emphasis is on ‘sustainable art’.

 

Such as Sebia Demir, who makes sculptures of cuddly animals from an unconventional material: used bullet shells. Joana Schneider who recycles discarded ropes and nets of fishermen from Katwijk for her enormous wall and floor sculptures. And designer Diederik Schneemann who makes an impressive cupboard from a discarded collection of matchbox boxes: Matchbox King cupboard.

 

Joana Schneider shows three new monumental works: Baby you know (mother and son) and their equivalent (father and daughter) as well as an interpretation of ‘The three wise men’. Her current works are about the feeling that religion can evoke in people, says the artist. “This summer I visited the Catholic Wieskirche in Bavaria. In the basilica I felt that there could be a connection between the divine feeling that comes from being surrounded by this soothing and lavishly decorated architecture and the sublime experience that fishermen can have when they are on the open sea.” In her new sculptures that are also made from colorful recycled fishing ropes and nets, Joana investigates what happens when she brings these two concepts together.

 

Sebia Demir uses other unusual materials to say something about the increasing threat of humans in relation to exotic animals, and the ambiguous relationship between humans and animals. The artist gives bullet shells a new life in her animal sculptures, as can be seen in the mother and (rolling) baby seal. Her choice of materials reinforces the contrast between the seriousness of her message and the endearing gorillas, elephants and panthers with seemingly cuddly coats and playful postures.

 

Nature also plays a major role in the works of Petra Hart. The artist is fascinated by physics and researches topics such as the electromagnetic spectrum, space, light and time. Prior to her new series ‘From dusk till dawn’, she asks questions such as: What exactly happens between sunset and sunrise? Is the time running? Does time have a direction? Are there multiple dimensions? What is real or imaginary?

In these works she uses programmed RGB LEDs that slowly change color during 24 hours. From dusk till dawn shows sunrise and sunset on the equator when the sun is exactly perpendicular to the equator.

 

Diederik Schneemann plays with ‘value’. Expressed in money, discarded matchboxes or perfume bottles are of little value, but the love on which they are collected is valuable. Diederik gives discarded materials and hidden collections added value, such as in the first shown ‘Essence chandelier’: from 650 old perfume bottles with golden caps he makes a glittering chandelier. A collection of colorful matchboxes from the period 1965-1995 reflects that time in an impressive cupboard with hinges cast in bronze: ‘Matchbox King cupboard’, and the blue and white smurfs - which were previously painted by hand in China - lend themselves perfectly for use in a ‘Smurfs Ming vase’.

 

Finally, the young artist Onno Adriaanse will show his Echo Console and also large (110 cm) and for the first time smaller (50 cm) versions of his Delta Miror – Herodotus. The name of these object-like mirrors derives from the Greek historian and inventor of the world delta. In these works a meandering river of wood is as smooth as the water, and the brass as hilly as the land.

 

Add a comment